Vägen


Allmänt om underhåll
Vägen hyvlas och saltas normalt på våren. Saltning görs så att det finare materialet binds. Slitlagret håller då längre och vi spar kostnad för hyvling och grusning. Grusning görs ungefär vart tredje år.

Vägen är enskild
Vägen utgör gemensamhetsanläggning GA:121. Fastighetsägare norr om Fjällripan har rätt att passera vårt område genom avtal. Vi får ersättning motsvarande årets driftskostnad per medlemsantal. Bommen norrut markerar gränsen mellan GA:121 och vallens privata uppfartsväg.

Föreningen är medlemmar i Riksförbundet Enskilda vägar, REV, och har genom dem bl.a. en ansvarsförsäkring och möjlighet att få visst stöd i juridiska och lantmannaärenden.