Om föreningen

Fjällripans Samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningar i området.

Föreningen har varit verksam sedan 2009. Då godkände kommunen området efter slutbesiktningar av vägar och VA. I och med detta fick föreningen förvaltningsansvaret.  Exploatering av området pågick dessförinnan i flera år. De första fritidshusen, förutom ett par befintliga äldre fastigheter i området, uppfördes 2007.

Ansvaret för anläggningen är reglerat i en Lantmäteriförrättning vilket innebär att medlemskap, förvaltning samt föreningens stadgar mm styrs av lagar såsom Lagen om förvaltning av Samfälligheter och Anläggnings lagen.  Vid förrättningen antogs även stadgar som styr föreningens verksamhet.

Förvaltningen verkställs av en styrelse bestående av fem ordinarie ledamöter som väljs på föreningens årsmöte i mars-april. De gemensamhetsanläggningar (vägar, VA-system, naturmark och sophantering) som finns i området berör idag ca 40 fastighetsägare som alltså är föreningens medlemmar.

Medlemskap i föreningen

Medlemskap i föreningen följer per automatik med en fastighet som har lagstadgade andelar i gemensamhets-anläggningarna i området, dvs vägar, naturmark, sophantering och lokalt VA-system. Medlemmarna äger anläggningarna och samfällighetsföreningen är bildad för att förvalta dessa. Som medlem har man ekonomiskt ansvar för förvaltningen enligt den lantmäteriförrättning som vunnit laga kraft. 
Är du lagfaren ägare till fastighet i området kan du ansöka om medlemskap i föreningens slutna Facebook-grupp Fjällripans samfällighet där vi delar information om vår fina förening.