Logo Fjällripans Samfällighetsförening Till startsidan
E-post:
Lösenord:


Vinter 2011 vid Palsjöbron
Fjällripan 2012
© Fjällripans Samfällighetsförening

Fjällripans Samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningar i området

Föreningen har varit verksam sedan hösten 2009. Då godkände kommunen området efter slutbesiktning av vägar och VA. I och med detta fick föreningen förvaltningsansvaret.

Exploatering av området pågick dessförrinnan i flera år. De första fritidshusen, förutom ett par befintliga äldre fastigheter i området, uppfördes 2007.

Ansvaret för anläggningarna är reglerat i en Lantmäteriförrättning vilket innebär att medlemskap, förvaltning samt föreningens stadgar mm styrs av lagar såsom Lagen om förvaltning av Samfälligheter och Anläggningslagen.

Förvaltningen verkställs av en styrelse bestående av 5 ordinarie ledamöter som väljs på föreningens årsmöte i mars-april.

De gemensamhetsanläggningar (vägar, VA-system, naturmark och sophantering) som finns i området berör idag ca 40 fastighetsägare som alltså är föreningens medlemmar.

Området Fjällripan är beläget ca 200 m norr om Riksväg 84 i Tänndalen, Härjedalens kommun.

Lantmäterikartan till höger visar utformningen av området Fjällripan.